Հարկային օրացույց

Հարկային օրացույցը ընտրված ամսվա համար ներկայացնում է տեղեկություններ հարկերի և այլ պարտադիր վճարների, դրանց վճարման ժամկետների, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունների (ֆինանսական, հարկային և այլն) և դրանց ներկայացման վերջնաժամկետների վերաբերյալ

print Ստեղծել PDF
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈՒրՇբթԿիր
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Այսօր,  Չորեքշաբթի, 26.04.2017
 Հ/հՀաշվետվության անվանումՆերկայացման վերջնաժամկետՀիմքՊարբերակա-նություն
1
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն 01.04.2017 - 30.04.2017
Կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք կիրառում են հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ, պարտավոր են ապահովել ցանցային կապի միջոցներով յուրաքանչյուր հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով (այդ թվում` արտարժույթի առք ու վաճառքի և արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առք ու վաճառքի գործունեության մասով կիրառվող հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներով, համակարգչային սարքավորումներով) օրվա ընթացքում իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկության ուղարկումը հարկային մարմին:
«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 22.11.2004 N ՀՕ-129-Ն օրենք, հոդված 7
Օրական
2
Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն 10.04.2017
Մինչև «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» 7-րդ հոդվածի "դ" կետով նախատեսված ժամկետները կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառությամբ շրջանառության հարկ վճարողների) յուրաքանչյուր ամսվա առաջին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում իրենց հաշվառման հարկային մարմին են ներկայացնում նախորդ ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ձևով:
2011 թվականի մարտի 1-ից հետո օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում ստացած կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը (բացառությամբ շրջանառության հարկ վճարողների) պարտավոր են կիրառել պարտադիր տեխնիկական պահանջները բավարարող և օրվա ընթացքում իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ ցանցային կապի միջոցներով տեղեկություն ուղարկող հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ:
Մինչև սույն հոդվածի "դ" կետով նախատեսված ժամկետները շրջանառության հարկ վճարողները յուրաքանչյուր հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ եռամսյակային տեղեկությունները ներառում են սահմանված կարգով հարկային մարմին ներկայացվող շրջանառության հարկի հաշվարկում:
«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 22.11.2004 N ՀՕ-129-Ն օրենք, հոդված 7
Ամսական
3
Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձև 10.04.2017
Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող անձինք Մաքսային միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների տարածքից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Մաքսային միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների տարածք արտահանվող ապրանքների մասին վիճակագրական ձևը ներկայացնում են իրենց մաքսային ձևակերպումների իրականացման վայրի մաքսային մարմին ոչ ուշ, քան ապրանքների առաքման (ստացման) ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը:
Վիճակագրական ձևը ներկայացվում է էլեկտրոնային ձևով, լրացվում է հայերեն` N 2 հավելվածում ներկայացված ձևին համապատասխան:
«ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՆ ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀՀ ՈՒ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈ» կանոններ, կետ 8
Ամսական
4
Շահութահարկի հաշվարկ 18.04.2017
Շահութահարկ վճարողներն իրենց հաշվառման վայրի հարկային տեսչության մարմնին յուրաքանչյուր տարվա արդյունքներով` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 15-ը, ներկայացնում են սահմանված կարգով հարկային մարմնի կողմից հաստատված շահութահարկի հաշվարկ:
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 30.09.1997 N ՀՕ-155 օրենք, հոդված 46
Տարեկան
5
Ոչ ռեզիդենտի տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ 18.04.2017
Ոչ ռեզիդենտը հաշվետու տարվան հաջորդող ապրիլի 15-ից ոչ ուշ հարկային տեսչության մարմիններ է ներկայացնում վերադաս հարկային մարմնի կողմից հաստատված ձևով տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ, որտեղ ներառվում են հայաստանյան աղբյուրներից ստացված բոլոր եկամուտները:
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 30.09.1997 N ՀՕ-155 օրենք, հոդված 60
Տարեկան
6
Տարեկան եկամուտների մասին եկամտային հարկի հաշվարկ 18.04.2017
Հարկ վճարող ֆիզիկական անձինք պարտավոր են հարկային տարվա համար մինչև տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 15-ը ներառյալ բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ, իսկ ամբողջ հաշվետու տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով ավելացված արժեքի հարկ վճարող չհամարված հարկ վճարողները` տարեկան եկամուտների մասին պարզեցված հաշվարկ (այսուհետ նաև` տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ), բացառությամբ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերի:
«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 22.12.2010 N ՀՕ-246-Ն օրենք, հոդված 22
Տարեկան
7
Ռոյալթիների հաշվարկ-հաշվետվություններ 18.04.2017
Ռոյալթի վճարողները պարտավոր են յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա համար, մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 15-ը ներառյալ, լիազոր մարմնի սահմանած ձևով ռոյալթիների հաշվարկ-հաշվետվությունները բացառապես էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել իրենց հաշվառման հարկային մարմին
«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 28.12.1998 N ՀՕ-270 օրենք, հոդված 13.7
Տարեկան
8
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվություններ 18.04.2017
Վճարողների կողմից վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունները թղթային տարբերակով երկու օրինակից ներկայացվում են համապատասխան լիազոր մարմին գրանցման` մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը, եթե սույն օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ:
Գրանցված հաշվարկ-հաշվետվությունների թղթային տարբերակի երկրորդ օրինակները վճարողները սույն կետով սահմանված ժամկետներին հաջորդող հինգ օրվա ընթացքում ներկայացնում են համապատասխան հարկային մարմին:
Վճարողների կողմից վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունները համապատասխան լիազոր և հարկային մարմիններ կարող են ներկայացվել նաև էլեկտրոնային եղանակով` մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: Հաշվարկ-հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 28.12.1998 N ՀՕ-270 օրենք, հոդված 11, մաս 1
Եռամսյակային
9
Ֆիզիկական անձանց հողի հարկի վճար 18.04.2017
Ֆիզիկական անձինք հողի հարկի տարեկան գումարը սույն հոդվածով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում երկու հավասար մասերով, մինչև հաշվետու տարվա նոյեմբերի 15-ը (ներառյալ) և մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 15-ը (ներառյալ): Ֆիզիկական անձի չկատարած պարտավորությունների կատարումն ապահովող պահանջների վրա հայցային վաղեմություն չի տարածվում:
Հողի հարկի գումարը վճարվում է`
ա) համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի համար` հարկվող օբյեկտի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե.
բ) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողամասերի համար` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
«ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենք, հոդված 16
Կիսամյակային
10
Ոչ ռեզիդենտներին վճարված եկամուտներից պահված շահութահարկի բյուջե վճարելը 20.04.2017
Ոչ ռեզիդենտներին վճարված եկամուտներից պահված (գանձված) շահութահարկի գումարը հարկային գործակալը պարտավոր է ոչ ռեզիդենտին եկամուտների վճարման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ վճարել բյուջե:
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 30.09.1997 N ՀՕ-155 օրենք, հոդված 66
Ամսական
11
Տեղեկանք հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին 20.04.2017
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օգնության ծրագրերի շրջանակներում ծրագրեր իրականացնող անձանց ապրանքներ մատակարարող կամ ծառայություններ մատուցող անձինք ծրագրեր իրականացնողներից հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին տեղեկանքի երկու բնօրինակը ստանալուց հետո դրանցից մեկ օրինակը ներկայացնում են իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին` մինչև տեղեկանքների ստացման եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ:
Հարկային պետական ծառայություն 15.09.2000 «,,ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ՀԵՇՏԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ,, 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ,» N 02/1054 հրաման
Եռամսյակային
12
Տեղեկատվություն առանց ինտերնետային կապի դուրս գրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ 20.04.2017
ԱԱՀ վճարող համարվող անձինք, որոնց համար ԱԱՀ-ի վճարման հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում յուրաքանչյուր եռամսյակը, յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո` մինչև դրան հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ), Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հարկային մարմին են ներկայացնում տեղեկատվություն իրենց կողմից առանց ինտերնետային կապի դուրս գրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ.
«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 14.05.1997 N ՀՕ-118 օրենք, հոդված 20
Եռամսյակային
13
ԱԱՀ հաշվարկ 20.04.2017
Այն անձինք, որոնց` «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6 հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված գործարքներից հասույթը (առանց ԱԱՀ) նախորդող օրացուցային տարում գերազանցել է 100 միլիոն դրամը մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը իրենց գրանցման վայրի հարկային տեսչության մարմին են ներկայացնում պետական բյուջե ԱԱՀ-ի վճարման համար համապատասխան հաշվարկներ` Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության կողմից սահմանված ձևով:
«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 14.05.1997 N ՀՕ-118 օրենք, հոդված 33
Ամսական
14
ԱԱՀ գումարների վճարում պետական բյուջե 20.04.2017
Այն անձինք, որոնց` «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6 հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված գործարքներից հասույթը (առանց ԱԱՀ) նախորդող օրացուցային տարում գերազանցել է 100 միլիոն դրամը ԱԱՀ-ի գումարների վճարումները պետական բյուջե կատարում են մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը
«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 14.05.1997 N ՀՕ-118 օրենք, հոդված 32
Ամսական
15
ԱԱՀ գումարների վճարում պետական բյուջե 20.04.2017
Այն անձինք, որոնց` «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6 հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված գործարքներից հասույթը (առանց ԱԱՀ) նախորդող օրացուցային տարում չի գերազանցել 100 միլիոն դրամը ԱԱՀ-ի գումարների վճարումները պետական բյուջե կատարում են մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը
«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 14.05.1997 N ՀՕ-118 օրենք, հոդված 32
Եռամսյակային
16
ԱԱՀ հաշվարկ 20.04.2017
Այն անձինք, որոնց` «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6 հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված գործարքներից հասույթը (առանց ԱԱՀ) նախորդող օրացուցային տարում չի գերազանցել 100 միլիոն դրամը մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը իրենց գրանցման վայրի հարկային տեսչության մարմին են ներկայացնում պետական բյուջե ԱԱՀ-ի վճարման համար համապատասխան հաշվարկներ` Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության կողմից սահմանված ձևով:
«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 14.05.1997 N ՀՕ-118 օրենք, հոդված 33
Եռամսյակային
17
Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկ 20.04.2017
Ֆիզիկական անձն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն ապրանքի մատակարարում համարվող գործարքի մասով, մինչև գործարքի իրականացման եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ, իր բնակության (հաշվառման) վայրի հարկային տեսչություն է ներկայացնում ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկ` համաձայն սահմանված ձևի:
ՀՀ կառավարություն 19.02.2009 «ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 199-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի 7-րդ կետ
Եռամսյակային
18
Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ԱԱՀ-ի վճարում 20.04.2017
Ֆիզիկական անձն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն ապրանքի մատակարարում համարվող գործարքի մասով ավելացված արժեքի հարկի գումարը վճարում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` մինչև գործարքի իրականացման եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: Վճարումը կատարվում է ավելացված արժեքի հարկի համապատասխան գանձապետական հաշվին:
ՀՀ կառավարություն 19.02.2009 «ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 199-Ն որոշում
Եռամսյակային
19
Տեղեկատվություն առանց ինտերնետային կապի դուրս գրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ 20.04.2017
ԱԱՀ վճարող համարվող անձինք, որոնց համար ԱԱՀ-ի վճարման հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում յուրաքանչյուր ամիսը, յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո` մինչև դրան հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ), Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հարկային մարմին են ներկայացնում տեղեկատվություն իրենց կողմից առանց ինտերնետային կապի դուրս գրված հարկային հաշիվների վերաբերյալ.
«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 14.05.1997 N ՀՕ-118 օրենք, հոդված 20
Ամսական
20
Ամսվա ընթացքում ստացած և իրացրած գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկություններ 20.04.2017
Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող վճարողները մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը ներառյալ իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ձևով տեղեկություններ` ամսվա ընթացքում իրենց կողմից ստացած և իրացրած գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ:
«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 07.07.1998 N ՀՕ-236 օրենք, հոդված 13, մաս 3
Ամսական
21
Խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաև համակցված վիճակախաղերի իրականացման համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման համար ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին հայտարարություն 20.04.2017
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաև համակցված վիճակախաղեր իրականացնողները հայտարարություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր ամսվա համար` մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ:
«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 07.07.1998 N ՀՕ-236 օրենք, հոդված 13, մաս 1 կետ 3
Ամսական
22
Հաստատագրված վճար 20.04.2017
Հաստատագրված վճարի վճարումը կատարվում է վճարողի կողմից ինքնուրույնաբար` յուրաքանչյուր ամսվա համար` մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը ներառյալ:
«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 07.07.1998 N ՀՕ-236 օրենք, հոդված 19
Ամսական
23
Եկամտային հարկի գումարը բյուջե վճարելը 20.04.2017
Հաշվարկված եկամտային հարկը պետական բյուջե է վճարվում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հաշվարկման (պասիվ եկամուտների և (կամ) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) դիմաց վճարման) ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ:
«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 22.12.2010 N ՀՕ-246-Ն օրենք, հոդված 14
Ամսական
24
Ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկի պարզեցված հաշվարկ 20.04.2017
Եթե անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից ստացման ենթակա (պասիվ եկամուտների և (կամ) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում ստացված) եկամուտներից սույն օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված և վավերացված պայմանագրերի դրույթներին համապատասխան եկամուտների ստացման աղբյուրի մոտ եկամտային հարկի պահում չի իրականացվում (գանձում չի կատարվում), ապա անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք եկամտային հարկը հաշվարկում են յուրաքանչյուր ամիս` հիմք ընդունելով սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված դրույքաչափերը և յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին են ներկայացնում հարկային մարմնի սահմանած ձևի եկամտային հարկի պարզեցված հաշվարկ:
«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 22.12.2010 N ՀՕ-246-Ն օրենք, հոդված 13, մաս 3
Ամսական
25
Նոր աշխատողի (այդ թվում` վարձու աշխատողի) համար գրանցման հայտ 20.04.2017
Հարկային գործակալները պարտավոր են յուրաքանչյուր ամսվա համար այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել նոր աշխատողի (այդ թվում` վարձու աշխատողի) համար գրանցման հայտ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) չունեցող օտարերկրյա քաղաքացի և քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսացող աշխատողների), որտեղ ներառվում են անհատական տեղեկություններ (անունը, ազգանունը, հայրանունը, բնակության (հաշվառման) վայրը, հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական քարտի համարը), ինչպես նաև "Եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին" ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված այլ տեղեկություններ), բացառությամբ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 13 հոդվածի 2.1-ին մասով սահմանված դեպքերի.
«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 22.12.2010 N ՀՕ-246-Ն օրենք, հոդված 13, մաս 2
Ամսական
26
Եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկ 20.04.2017
Հարկային գործակալները պարտավոր են յուրաքանչյուր ամսվա համար այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկ, որտեղ ներառվում են տվյալ հարկային գործակալից եկամուտներ ստացող (բացառությամբ միայն պասիվ եկամուտներ ստացողի և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) չունեցող օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձի) ֆիզիկական անձանց համար հաշվարկված (քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) դիմաց վճարված) եկամուտների, այդ եկամուտներից պահված եկամտային հարկի, իսկ կուտակային կենսաթոշակային համակարգում ներառված անձանց մասով` նաև հաշվարկված և պահված կուտակային վճարների վերաբերյալ անհատական տեղեկություններ, բացառությամբ 13-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով սահմանված դեպքերի:
«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 22.12.2010 N ՀՕ-246-Ն օրենք, հոդված 13, մաս 2
Ամսական
27
Ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված ընտանիքի անդամների եկամտային հարկի գումարը բյուջե վճարելը 20.04.2017
Ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված ընտանիքի անդամներին (այդ թվում` վարձու աշխատող համարվող) ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասով հարկային գործակալի կողմից վճարվող հարկվող եկամուտներից եկամտային հարկը հաշվարկվում և վճարվում է յուրաքանչյուր անձի համար ամսական 5 հազար դրամի չափով` մինչև եկամուտների հաշվարկման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ), որը նրանց համար համարվում է եկամտային հարկի գծով վերջնական հարկային պարտավորություն:
«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 14.04.1997 N ՀՕ-107 օրենք, հոդված 13.10 մաս 1
Ամսական
28
Եկամտային հարկ` հաստատագրված վճարներով, Արտոնագրային վճարներով և շրջանառության հարկով հարկվող գործունեութուն իրականացնողների համար 20.04.2017
«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հաստատագրված վճարներով հարկվող և (կամ) «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հավելված 7-ի ցանկում ընդգրկված և (կամ) «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության տեսակների մասով հարկ վճարողները եկամտային հարկը հաշվարկում և վճարում են ամսական 5 հազար դրամի չափով` յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ), որը նրանց համար համարվում է եկամտային հարկի գծով վերջնական հարկային պարտավորություն, իսկ «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հավելված 1-ի ցանկում ընդգրկված գործունեության տեսակների մասով եկամտային հարկ չի հաշվարկվում և չի վճարվում
«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենք, հոդված 10 մաս 8
Ամսական
29
Ակցիզային հարկի բյուջե վճարելը 20.04.2017
Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների համար հարկ վճարողները յուրաքանչյուր ամսվա համար վճարում են ակցիզային հարկը մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ:
«ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 07.07.2000 N ՀՕ-79 օրենք, հոդված 8, մաս 3
Ամսական
30
Ակցիզային հարկի հաշվարկ 20.04.2017
Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների համար հարկ վճարողները յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ, համապատասխան հարկային տեսչություն են ներկայացնում ակցիզային հարկի հաշվարկ` հարկային մարմնի սահմանած ձևով:
«ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 07.07.2000 N ՀՕ-79 օրենք, հոդված 8, մաս 3
Եռամսյակային
31
Հարկ վճարողների կողմից ՀՀ կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների, ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, ինչպես նաև իրացման փաստացի գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հաշվետվություններ 20.04.2017
ՀՀ կառավարության 01.04.02 թիվ 299 որոշմամբ հաստատված ցանկերում նշված օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների, ապրանքներ արտադրողները և ներմուծող-իրացնողները յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար մինչև հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ սույն որոշմամբ հաստատված ցանկերում ընդգրկված ապրանքների վերաբերյալ ցանկերում նշված պարբերականությամբ հաշվետվություն են ներկայացնում իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին:
ՀՀ կառավարություն 01.04.2002 «ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՈՒ ԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (1-ԻՆ ՄԱՍ)» N 299 որոշում
Եռամսյակային
32
Հարկ վճարողների կողմից ՀՀ կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների, ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, ինչպես նաև իրացման փաստացի գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հաշվետվություններ 20.04.2017
ՀՀ կառավարության 01.04.02 թիվ 299 որոշմամբ հաստատված ցանկերում նշված օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների, ապրանքներ արտադրողները և ներմուծող-իրացնողները յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար մինչև հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ սույն որոշմամբ հաստատված ցանկերում ընդգրկված ապրանքների վերաբերյալ ցանկերում նշված պարբերականությամբ հաշվետվություն են ներկայացնում իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին:
ՀՀ կառավարություն 01.04.2002 «ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՈՒ ԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (1-ԻՆ ՄԱՍ)» N 299 որոշում
Ամսական
33
Շրջանառության հարկի հաշվարկ 20.04.2017
Շրջանառության հարկ վճարողները մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող առաջին ամսվա 20-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի սահմանած ձևով իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում շրջանառության հարկի հաշվարկը:
«ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ», ՀՀ 19.12.12 ՀՕ-236-Ն օրենք, հոդված 9
Եռամսյակային
34
Շրջանառության հարկի գումարի վճարում 20.04.2017
Շրջանառության հարկ վճարողները շրջանառության հարկի գումարը պետական բյուջե են վճարում մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող առաջին ամսվա 20-ը:
«ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենք, հոդված 10
Եռամսյակային
35
Դրոշմանիշային վճար 20.04.2017
Յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկված դրոշմանիշային վճարի գումարը հարկային գործակալները պետական բյուջե են փոխանցում մինչև դրոշմանիշային վճարների չափի հաշվարկման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ:
«ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ 16.12.16 ՀՕ-245-Ն օրենք, հոդված 14 մաս 2
Ամսական
36
Ներմուծման հարկային հայտարարագիր և ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման (կամ անուղղակի հարկերից ազատման, անուղղակի հարկերն այլ կարգով վճարելու) մասին հայտարարություն 20.04.2017
«Անուղղակի հարկերի մասին» արձանագրության 20-րդ կետի կիրառության իմաստով ապրանքների ներմուծման դեպքում հարկ վճարողը պարտավոր է սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետներում իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնել միայն հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ներմուծողի լրացրած` ներմուծման հարկային հայտարարագիրը.

2) ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման (կամ անուղղակի հարկերից ազատման, անուղղակի հարկերն այլ կարգով վճարելու) մասին ներմուծողի լրացրած հայտարարությունը` թղթային կրիչով (չորս օրինակից) և էլեկտրոնային տարբերակով կամ ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման (կամ անուղղակի հարկերից ազատման, անուղղակի հարկերն այլ կարգով վճարելու) մասին ներմուծողի լրացրած հայտարարությունը` էլեկտրոնային տարբերակով` հարկ վճարողի էլեկտրոնային (թվային) ստորագրությամբ:
«ՀՀ ԵՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենք, հոդված 8
Ամսական
37
Շահութահարկի գումարի վճարումը 25.04.2017
Հարկատուն պարտավոր է շահութահարկի գումարը վճարել պետական բյուջե մինչև տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը ներառյալ:
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 30.09.1997 N ՀՕ-155 օրենք, հոդված 50
Տարեկան
38
Ոչ ռեզիդենտների եկամուտներից լրացուցիչ վճարման ենթակա շահութահարկի վճարում 25.04.2017
Սահմանված կարգով հաշվարկների (վերջնահաշվարկի) իրականացումից հետո պետական բյուջե լրացուցիչ վճարման ենթակա շահութահարկը վճարվում է, կամ գերավճարը հատուցվում է մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը (ներառյալ)` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 30.09.1997 N ՀՕ-155 օրենք, հոդված 63
Տարեկան
39
Ռոյալթիների տարեկան վճարներ 25.04.2017
Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակահատվածի համար հաշվարկված ռոյալթիները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե են վճարվում մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 25-ը ներառյալ:
«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 28.12.1998 N ՀՕ-270 օրենք, հոդված 13.8, մաս 1
Տարեկան
40
Հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվություն 28.04.2017
Հարկային մարմնից ստացված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման վերաբերյալ ներկայացվում է հաշվետվություն` համաձայն ձևի: Հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա վերջին օրը ներառյալ:
ՀՀ կառավարություն 20.05.2011 «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԹՂԹԱՅԻՆ ՁԵՎԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ, ԽՈՏԱՆՎԱԾ, ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԵՎ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱ» N 685-Ն որոշում
Եռամսյակային
41
Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարների ելակետային տվյալների մասին հայտարարություն 28.04.2017
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները`
ա. հայտարարությունը ներկայացնում են գործունեությունն իրականացնելուց (սկսելուց, վերսկսելուց) առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ,
բ. գործունեության իրականացման ընթացքում հայտարարությունը ներկայացնում են յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև տվյալ ամսվան նախորդող վերջին աշխատանքային օրը, ընդ որում` գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր ամսվա համար ներկայացված ելակետային տվյալները նվազեցման ենթակա չեն,
գ. ելակետային տվյալների ավելացման դեպքում տվյալ ամսվա համար ներկայացնում են նոր հայտարարություն` ելակետային տվյալների ավելացում կատարելուց առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ.
«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 07.07.1998 N ՀՕ-236 օրենք, հոդված 13, մաս 1 կետ 2
Ամսական
42
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների վճարումը 02.05.2017
Վճարողները հաշվարկված եռամսյակային վճարները վճարում են յուրաքանչյուր եռամսյակ` մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ը:
«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 28.12.1998 N ՀՕ-270 օրենք, հոդված 11, մաս 2
Եռամսյակային
43
Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարներ 02.05.2017
Վճարողները «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված և հաստատված կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերի մեկ քառորդի չափով վճարները վճարում են յուրաքանչյուր եռամսյակի առաջին ամսվա երեսունից (իսկ եթե դա համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվանից) ոչ ուշ:
«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 11.11.2005 N ՀՕ-225-Ն օրենք, հոդված 11
Եռամսյակային

Հաշվետվությունների ներկայացման վերջնաժամկետները ոչ աշխատանքային օր հանդիսանալու դեպքում, որպես վերջնաժամկետ համարվում է այդ օրվան հաջորդող (նախորդող) առաջին աշխատանքային օրը:

Հարկային օրացույցում իրավական ակտերին հղումները տրված են ընտրված ժամանակահատվածում այդ ակտերի գործող խմբագրություններին:

Յուրաքանչյուր ամսվա համար տրվում են նաև այդ ամսվան հաջորդող ամսում սահմանված վերջնաժամկետով եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան հաշվետվությունների կամ վճարումների վերաբերյալ տեղեկությունները: